Không thu quá 70% giá trị hợp đồng khi chưa bàn giao nhà

Tags:

You may also...

Comments[ 0 ]


Đăng nhận xét